Wie we zijn

Nederlandse Gereformeerde Kerk

Wij zijn een christelijke kerk met actief betrokken leden in Doetinchem en omgeving. We geloven dat God aan de basis van het leven staat en mensen uitnodigt om met Hem op pad te gaan. Zo krijgt ons bestaan doel en zin. We richten ons als gemeente daarom op God en Zijn Zoon Jezus en we willen ons door de heilige Geest laten inspireren en leiden. 

Als NGK in Doetinchem zijn we één van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland. Binnen het landelijke kerkverband horen we bij de regio Zuid-Oost.


Een betrokken gemeenschap

Vanaf 31 maart 2024 is ds. Jaap Ophoff als predikant verbonden aan onze gemeente. Onze gemeente bestaat uit meer dan 500 leden onder wie veel jonge gezinnen. Allemaal hebben we verschillende (kerkelijke) achtergronden. In onze verscheidenheid verbindt het geloof in Jezus ons. In ons geloof zijn we dan ook herkenbaar aan eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken.

Op zondagochtend ontmoeten we elkaar in onze kerkdiensten. Maar ook doordeweeks willen we samen kerk-zijn in en voor de wereld. We hebben oog voor elkaar en het verlangen om bewust getuige te zijn van Jezus in het contact met onze naaste en de wereld om ons heen.

Om dit alles mogelijk te maken zijn in onze gemeente meerdere commissies actief. Omdat we willen dat de kerk voor iedereen een veilige plek is, werken we met gedragscodes en hebben we een Intern Vertrouwens Personen.

Missie en speerpunten

Onze missie is: We willen God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. 

Onze missie is gefundeerd op de volgende Bijbelteksten: Matheus 22 vers 36-39 (liefdesgebod), Matheus 28 vers 19-20 (zendingsbevel) en Deuteronomium 6 vers 6-9 (sjema – geloofsbelijdenis). Uit deze Bijbelteksten vloeien de volgende drie speerpunten voort waar we als gemeente aan willen werken:

  • Geloofsleven: groeien in liefde tot God en onze naaste
  • Gemeente naar buiten: invulling geven aan de liefde voor de naaste in woord en daad
  • Jeugdwerk: onze jongeren het geloof voorleven, want zij vormen de kerk van vandaag en morgen
     

Pijlers jeugdwerk

Binnen ons jeugdwerk vinden we de volgende vijf pijlers belangrijk:

  • Verticale relatie (God-kind): We leren alle kinderen en tieners over de Bijbel op een manier die past bij hun eigen beleving en kennis.
  • Horizontale relatie (kind-kind): Voor kinderen en tieners van iedere leeftijd is er iets te doen in onze kerk. Zo kunnen ze van elkaar leren, samen geloven en vriendschappen sluiten! 
  • Talentontwikkeling: Jeugd krijgt bij ons de ruimte om gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
  • Diaconale relatie (kind-omgeving): We betrekken kinderen en tieners in projecten waardoor ze leren om te zien naar elkaar en een ander. Denk bijvoorbeeld aan acties voor goede doelen.
  • Toerusting: Ouders en verzorgers en medewerkers van de crèche, Bijbelklas en jeugdclubs hebben een belangrijke taak. Daarom ondersteunen we hen met bijpassende toerustingsactiviteiten.


De Herberg

Om onze missie handen en voeten te geven zijn we vanaf 2022 van start gegaan met het project ‘de Herberg’. De herberg is een metafoor voor hoe wij als gemeente een rol van betekenis willen spelen in Doetinchem (met name in wijk Noord-Centrum). Door verschillende projecten, onder andere Hallo Buren  zijn we een plek waar je gevoed kunt worden, letterlijk en figuurlijk. Je kunt er tot rust kunt komen, elkaar ontmoeten en geestelijke verzorging krijgen. 
 

 

Historie