Privacyvoorwaarden

Contactgegevens
Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem
Bilderdijkstraat 3, 7009 JL Doetinchem
Website: https://ngkdoetinchem.nl/
E-mail: scriba@ngkdoetinchem.nl

De NGK Doetinchem verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Hieronder kunt u lezen welke technische en organisatorische maatregelen wij hebben getroffen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Doel van verwerking 
De NGK Doetinchem hecht belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. 
Persoonsgegevens van leden worden door NGK Doetinchem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

•    Ledenadministratie
•    Financiële administratie
•    Website
•    App (in Mijn Gemeente 2.0)
•    Nieuwsbrief en andere communicatie
•    Kringindeling
•    Organiseren van activiteiten

Bewaartermijn
De Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de eerdergenoemde doelen te realiseren. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar het kerkelijk archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

Verstrekking aan derden
De NGK Doetinchem deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Website
Wanneer u via de website contact opneemt, een formulier invult, een bestelling plaatst of u aanmeldt voor een activiteit, zal gevraagd worden naar uw naam, emailadres en mogelijk uw adresgegevens en/of telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw (contact)verzoek te beantwoorden, de bestelling te verwerken of contact met u op te nemen over een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld

Foto’s op onze website
Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk op het besloten gedeelte van onze website geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan wordt het betreffende gemeentelid vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar communicatie@ngkdoetinchem.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Uitzending kerkdiensten
De NGK Doetinchem zendt live geluids- en video-opnames van kerkdiensten uit en stelt opnames van eerdere kerkdiensten beschikbaar op het openbare deel van de website. Om de privacy van kerkgangers te waarborgen, worden alleen de personen op het podium gefilmd. Iedereen die actief meewerkt aan de dienst zal in een opname te horen of te zien zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Sociale media 
De plaatselijke gemeente is op sociale media te vinden, zoals Facebook en Twitter. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De plaatselijke gemeente volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Rechten omtrent uw gegevens
Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, geeft de Algemene Verordening Gegevensbescheming u de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid. 
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage. 
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling. 
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten. 
 5. Het recht op beperking van de verwerking.
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven vermeld. Het is alleen toegestaan om een verzoek in te dienen over uw eigen persoonsgegevens. Als er twijfel kan bestaan of u daadwerkelijk degene bent die het verzoek heeft gedaan, kunnen wij u vragen om een legitimatie.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Wij zullen ons best doen om er samen uit te komen. Lukt dit niet, dan hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Doetinchem, november 2020